Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Zapytanie ofertowe - Pomoc nauczyciela
Zapytanie ofertowe - Pomoc nauczyciela

Fundacja Edukacji Przedszkolnej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Św. Macieja 2 składa zapytanie ofertowe na stanowisko: POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, do Punktu Przedszkolnego w miejscowości Kleszczów w Gminie Rudziniec, prowadzonego w ramach projektu „Jestem przedszkolakiem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, nr projektu POKL.09.01.01-24-008/13.

Wrocław, dn. 18.07.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Edukacji Przedszkolnej z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Św. Macieja 2 składa zapytanie ofertowe na stanowisko: POMOC NAUCZYCIELA (Kod CPV 85312110-3), do dwóch Punktów Przedszkolnych:

- Punkt przedszkolny w Poniszowicach, przy Szkole Podstawowej w Poniszowicach, adres: ul. Gliwicka 32, 44-172 Poniszowice;

- Punkt Przedszkolny w Taciszowie, adres: ul. Szkolna 2, 44-171 Taciszów

Punkty Przedszkolne są prowadzone w ramach projektu „Jestem przedszkolakiem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, nr projektu POKL.09.01.01-24-00809.01.01-24-008/13.

1.Zakres obowiązków:

Do obowiązków pomocy nauczyciela będzie należało:

- praca w punkcie przedszkolnym w okresie jego funkcjonowania (8 godzin dziennie w Punkcie Przedszkolnym w Taciszowie lub 6 godzin dziennie w Punkcie Przedszkolnym w Poniszowicach) oraz bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć,

- wspieranie nauczyciela przy wykonywaniu codziennych obowiązków dotyczących opieki nad dziećmi,

- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w Punkcie Przedszkolnym,

- przestrzeganie regulaminu Punktu Przedszkolnego oraz procedur obowiązujących w Punkcie Przedszkolnym, szczególnie procedury odbioru dziecka z placówki,

- ścisła współpraca z nauczycielem, koordynatorem projektu, przedstawicielem Gminy oraz rodzicami dzieci,

- dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w Punkcie Przedszkolnym (meble, zabawki, pomoce, sprzęt RTV etc.),

- utrzymywanie porządku w pomieszczeniach należących do Punktu Przedszkolnego.

2.Wymagania:

- Osoba spokojna , opanowana, odpowiedzialna, komunikatywna, potrafiąca opiekować się małymi dziećmi, znająca specyfikę pracy w placówce edukacyjnej,

- Preferowane będą osoby z doświadczeniem w opiece nad dziećmi w wieku 3-5 lat.

Wymagania powyższe będą weryfikowane na podstawie złożonej oferty wraz z załącznikami, oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany najpóźniej do 4 sierpnia 2014 roku na stronie: www.maleprzedszkola.pl/jestemprzedszkolakiem oraz drogą mailową do wszystkich kandydatów.

3.Opis przygotowania, miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kurierem na adres FUNDACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, PL. ŚW. MACIEJA 2, 50-244 WROCŁAW, do dnia 04.08.2014 r. do godz. 12.00 (liczy się data dostarczenia oferty do biura fundacji, a nie data wysyłki – prosimy o wysłanie oferty odpowiednio wcześniej). Oferta powinna zostać przesłana w zamkniętej kopercie z adnotacją: OFERTA POMOCY NAUCZYCIELA W MIEJSCOWOŚCI TACISZÓW lub OFERTA POMOCY NAUCZYCIELA W MIEJSCOWOŚCI PONISZOWICE.

- Oferta powinna być przygotowana na wzorze, znajdującym się w pkt. 7 niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać potwierdzenie wymagań zawartych w pkt 2, CV oraz list motywacyjny. W ofercie należy także podać całościową kwotę brutto za cały okres zatrudnienia, tj. 10 miesięcy oraz kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto za przepracowany 1 miesiąc. Kwota brutto to całkowita kwota wynagrodzenia niezależnie od sytuacji oferenta na rynku pracy – zatrudnienie będzie się odbywało na podstawie umowy cywilno-prawnej – zlecenia lub na podstawie umowy współpracy w przypadku, gdy oferent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W zależności od typu umowy i sytuacji oferenta na rynku pracy, kwota ta może być różna od późniejszej kwoty brutto na umowie. Prosimy o zweryfikowanie podawanej kwoty biorąc powyższe informacje pod uwagę. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, którego wzór znajduje się w pkt. 8 niniejszego Zapytania ofertowego.

- Ocena formalna ofert zostanie dokonana w dniu 04.08.2014r., wszystkie osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Rudzińcu w terminie podanym osobną korespondencją. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane nie później niż 25 sierpnia 2014 r. na stronie www.maleprzedszkola.pl oraz podane do informacji wszystkim składającym oferty.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Dodatkowe informacje

- Zamawiający (Fundacja Edukacji Przedszkolnej) zatrudni wybranych oferentów na podstawie umowy zlecenia lub, w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – na podstawie umowy o współpracy.

- Cena podana przez oferenta będzie określała całkowity koszt zatrudnienia pracownika przez Zleceniodawcę. Kwota netto będzie zależna od sytuacji oferenta na rynku pracy. Podając kwotę należy zweryfikować swoją ofertę cenową biorąc powyższą informację pod uwagę.

- Przez okres realizacji projektu, tj. do końca czerwca 2015 r., Zamawiający (Fundacja Edukacji Przedszkolnej) nie przewiduje przerw w funkcjonowaniu Punktów Przedszkolnych związanych np. z wakacjami lub feriami. Punkty Przedszkolne są placówkami nieferyjnymi.

5.Wpływ na ocenę mają:

1. Ocena wymagań opisanych w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego - 50%

2. Cena usługi - 50%

W celu weryfikacji Zamawiający przeprowadzi rozmowę rekrutacyjną z wszystkimi osobami spełniającymi wymagania formalne. Może również poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających kompetencje i doświadczenie.

Informacji na temat przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 71 782 08 92 (Dorota Patrzałek)

6.Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty, przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.Wzór oferty:

OFERTA

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe (adres e-mail, tel. kom, adres do korespondencji, jeśli inny niż powyżej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dotyczy zapytania ofertowego na stanowisko: POMOC NAUCZYCIELA do dwóch Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Taciszów i Poniszowice prowadzonych w ramach projektu „Jestem przedszkolakiem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, nr projektu POKL.09.01.01-24-00809.01.01-24-008/13.

Oświadczam, że (proszę zaznaczyć x):

Œ - Spełniam wymagania opisane w pkt. 2 Zapytania ofertowego, na które niniejsza oferta jest odpowiedzią i przyjmuję do wiadomości, że moje predyspozycje, doświadczenie i umiejętności zostaną zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dodatkowe:

…………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym wyceniam na kwotę (całkowita kwota zatrudnienia, niezależna od mojego statusu na rynku pracy):

- ………………………(słownie: ………………………………………………………………………………………………….………)zł brutto za całość zamówienia tj. 10 miesięcy, oraz

- kwotę…………………………………… (słownie:………………………………………………………..…) brutto za 1 przepracowany miesiąc.

Jednocześnie oświadczam, że kwoty powyższe stanowią całkowity koszt zatrudnienia.

…………………………………...

Data i podpis

8.Wzór oświadczenia Zleceniobiorcy:

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY

Oświadczam, że nie istnieją powiązania pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(Nazwa, adres Zleceniobiorcy)

a Zamawiającym:

Fundacja Edukacji Przedszkolnej, Plac Świętego Macieja 2, 50-244 Wrocław.

Za powiązania rozumie się w szczególności:

- Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowość, data, podpis osoby upoważnionej składającej oświadczenie

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

Wróć do góry