Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Zapytanie ofertowe - Nauczyciel
Zapytanie ofertowe - Nauczyciel

Fundacja Edukacji Przedszkolnej z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Św. Macieja 2 składa zapytanie ofertowe na stanowisko NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, do dwóch Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Taciszów i Poniszowice w Gminie Rudziniec, prowadzonych w ramach projektu „Jestem przedszkolakiem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, nr projektu POKL.09.01.01-24-00809.01.01-24-008/13

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

Wrocław, dn. 18.07.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Edukacji Przedszkolnej z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Św. Macieja 2 składa zapytanie ofertowe na stanowisko NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Kod CPV 80110000-8), do dwóch Punktów Przedszkolnych:

- Punkt przedszkolny w Poniszowicach, przy Szkole Podstawowej w Poniszowicach, adres: ul. Gliwicka 32, 44-172 Poniszowice;

- Punkt Przedszkolny w Taciszowie, adres: ul. Szkolna 2, 44-171 Taciszów

Punkty Przedszkolne są prowadzone w ramach projektu „Jestem przedszkolakiem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, nr projektu POKL.09.01.01-24-00809.01.01-24-008/13

1.Zakres obowiązków:

Do obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego będzie należało:

 • prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych zgodnie z wybranym programem nauczania, 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,
 • przygotowanie i organizacja funkcjonowania punktu przedszkolnego,
 • prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego- wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej oraz metodycznej do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w Punkcie Przedszkolnym,
 • wspieranie rozwoju zarówno psychicznego jak i fizycznego podopiecznych,
 • przeprowadzenie minimum raz w miesiącu zajęć o tematyce przełamującej stereotypy płciowe,
 • przestrzeganie regulaminu Punktu Przedszkolnego oraz procedur obowiązujących w Punkcie Przedszkolnym szczególnie, procedury odbioru dziecka z placówki,
 • ścisła współpraca z koordynatorem projektu, przedstawicielem Gminy, rodzicami dzieci oraz osobą wspierającą,
 • konsultacje ze specjalistami na temat aktualnych potrzeb wychowanków,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć, zgodnie z przygotowanym planem zajęć,
 • składanie pisemnych raportów z wykonywanych czynności do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
 • uzupełnianie danych i prowadzenie aktualności oraz galerii zdjęć na stronie internetowej Punktu Przedszkolnego,
 • dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w Punkcie Przedszkolnym (meble, zabawki, pomoce, sprzęt RTV etc.)

2.Wymagania:

 • Osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego musi posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji przedszkolnej, co oznacza iż musi posiadać:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub

- dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

 • Wymagana sumienność, otwartość, umiejętność współpracy z rodzicami i społecznością lokalną, wykazanie się praktycznymi umiejętnościami w pracy z dziećmi oraz umiejętnością dostosowania odpowiednich metod i technik pracy z dziećmi w zależności od indywidualnych potrzeb wychowanków.

Wymagania powyższe będą weryfikowane na podstawie złożonej oferty wraz z załącznikami, oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany najpóźniej do 4 sierpnia 2014 roku na stronie www.maleprzedszkola.pl/jestemprzedszkolakiem oraz drogą mailową do wszystkich kandydatów.

3.Opis przygotowania, miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kurierem na adres: FUNDACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, PL. ŚW. MACIEJA 2, 50-244 WROCŁAW, do dnia 04.08.2014r. do godz. 12.00 (liczy się data dostarczenia oferty do biura fundacji, a nie data wysyłki – prosimy o wysłanie oferty odpowiednio wcześniej). Oferta powinna zostać przesłana w zamkniętej kopercie z adnotacją: OFERTA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI PONISZOWICE lub OFERTA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI TACISZÓW.
 • Oferta powinna być przygotowana na wzorze, znajdującym w pkt. 7 niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać potwierdzenie wymagań zawartych w pkt 2, CV, kopię dyplomu nadającego uprawnienia nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz list motywacyjny. W ofercie należy także podać całościową kwotę brutto za cały okres zatrudnienia, tj. 10 miesięcy oraz kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto za przepracowany 1 miesiąc. (Kwota brutto to całkowita kwota wynagrodzenia niezależnie od sytuacji oferenta na rynku pracy – zatrudnienie będzie się odbywało na podstawie umowy cywilno-prawnej – zlecenia lub na podstawie umowy współpracy w przypadku, gdy oferent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W zależności od typu umowy i sytuacji oferenta na rynku pracy, kwota ta może być różna od późniejszej kwoty brutto na umowie. Prosimy o zweryfikowanie podawanej kwoty biorąc powyższe informacje pod uwagę). Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, którego wzór znajduje się w pkt. 8 niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Ocena formalna ofert zostanie dokonana w dniu 04.08.2014 r., wszystkie osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Rudzińcu w terminie podanym osobną korespondencją. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane nie później niż 25 sierpnia 2014 r. na stronie www.maleprzedszkola.pl/jestemprzedszkolakiem i podane do informacji wszystkim składającym oferty.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Dodatkowe informacje

 • Zamawiający (Fundacja Edukacji Przedszkolnej) zatrudni wybranych oferentów na podstawie umowy zlecenia lub, w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze edukacji – na podstawie umowy o współpracy.
 • Składając ofertę Oferent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie zatrudnienia będzie miał utrudnioną możliwość rozwoju zawodowego (stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego) związaną ze specyfiką funkcjonowania Punktów Przedszkolnych w polskim prawodawstwie. Staż taki nie jest niemożliwy, jednak będzie wymagał od nauczyciela ponadstandardowych działań.
 • Cena podana przez oferenta będzie określała całkowity koszt zatrudnienia pracownika przez Zleceniodawcę. Kwota netto będzie zależna od sytuacji oferenta na rynku pracy. Podając kwotą należy zweryfikować swoją ofertę cenową biorąc powyższą informację pod uwagę.
 • Przez okres realizacji projektu, tj. do końca czerwca 2015 r., Zamawiający (Fundacja Edukacji Przedszkolnej) nie przewiduje przerw w funkcjonowaniu Punktów Przedszkolnych związanych np. z wakacjami lub feriami. Punkty Przedszkolne są placówkami nieferyjnymi.

5.Wpływ na ocenę mają:

1. Ocena wymagań opisanych w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego - 50%

2. Cena usługi - 50%

W celu weryfikacji Zamawiający przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną ze wszystkimi osobami spełniającymi wymagania formalne. Może również poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających kompetencje i doświadczenie.

Informacji na temat przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 71 782 08 92 (Dorota Patrzałek) lub mail: dorota@fep.edu.pl

6.Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty, przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Wór oferty:

OFERTA

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe (adres e-mail, tel. kom, adres do korespondencji, jeśli inny niż powyżej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dotyczy zapytania ofertowego na stanowisko NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, do Punktu Przedszkolnego w miejscowości Kleszczów prowadzonego w ramach projektu „Jestem przedszkolakiem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, nr projektu POKL.09.01.01-24-008/13.

Oświadczam, że (proszę zaznaczyć x):

Œ - Posiadam kwalifikacje wymagane dla nauczyciela wychowania przedszkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami – kopia dyplomu w załączeniu.

Œ - Spełniam wymagania opisane w pkt. 2 Zapytania ofertowego, na które niniejsza oferta jest odpowiedzią i przyjmuję do wiadomości, że moje kwalifikacje i umiejętności zostaną zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dodatkowe:

…………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym wyceniam na kwotę (całkowita kwota zatrudnienia, niezależna od mojego statusu na rynku pracy):

- ………………………(słownie: ………………………………………………………………………………………………….………) zł brutto za całość zamówienia tj. 10 miesięcy, oraz

- kwotę…………………………………… (słownie:………………………………………………………..…) brutto za 1 przepracowany miesiąc.

Jednocześnie oświadczam, że kwoty powyższe stanowią całkowity koszt zatrudnienia.

…………………………………...

Data i podpis

8.Oferta powinna zawierać oświadczenie o następującej treści:

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY

Oświadczam, że nie istnieją powiązania pomiędzy Panem/Panią

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………,

Imię i nazwisko oraz adres z Zleceniobiorcy

a Zleceniodawcą – Fundacją Edukacji Przedszkolnej z siedzibą we Wrocławiu, Pl. św. Macieja 2.

Za powiązania rozumie się w szczególności:

 • Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

data, miejscowość, podpis osoby składającej oświadczenie

CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

Wróć do góry