Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / Samorządowiec zDolnego Śląska - zrealizowany
Samorządowiec zDolnego Śląska - zrealizowany

Samorządowiec zDolnego Śląska

Projekt został wdrożony w latach 2008-2010 na terenie województwa dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada przeszkolenie 1100 urzędników w ramach 20 modułów szkoleniowych, a także stworzenie 20 szkoleniowych podręczników tematycznych. W projekcie mogli uczestniczyć pracownicy urzędów z gmin wiejskich i miejsko – wiejskich, starostw powiatowych oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. „Samorządowiec zDolnego Śląska” był projektem promującym markę „Urząd zDolnego Śląska”.

W pierwszym etapie projektu dla każdego ze 100 urzędów, które zadeklarują uczestnictwo w projekcie sporządzone zostaną kompleksowe indywidualne plany szkoleniowe w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych. Dla uczestników projektu „Samorządowiec zDolnego Śląska” przygotowano szkolenia, które bezpośrednio będą wpływać na efektywność i jakość pracy, podniesienie kompetencji, pozytywną ocenę wydawaną przez petentów, podniesienie wartości urzędników.

fotosamorzodowiec

Szkolenia są oparte na trzech Filarach: I Filar - Wiedza Fachowa, II Filar – Efektywna Praca, III Filar – Kompetencje społeczne. (dokładny opis każdego z filarów znajdą Państwo w zakładce Szkolenia w dokumencie "Lista proponowanych tematów szkoleniowych".) W trakcie trwania szkoleń oraz po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego przez dany urząd uczestnicy projektu będą proszeni o wypełnienie ankiet postszkoleniowych oraz ewaluacyjnych dotyczących samego projektu. Urzędy, które zadeklarują udział w projekcie „Samorządowiec zDolnego Śląska” zobowiązane będą do udziału we wszystkich etapach projektu: począwszy od diagnozy potrzeb szkoleniowych dla danego urzędu, poprzez same szkolenia pracowników, aż po ewaluację projektu w postaci ankiet dla uczestników.
Rekrutacja urzędów odbywa się od dnia 10 listopada poprzez znajdujący się na stronie projektu formularz. W drugim etapie odbędzie się rekrutacja pracowników danych urzędów. W celu usprawnienia rekrutacji wszyscy uczestnicy szkoleń będą informowani o szkoleniach drogą mailową lub telefoniczną.

fotosamorzodowiec2

Urzędy, z których pochodzą przeszkoleni urzędnicy otrzymają certyfikaty „Urząd zDolnego Śląska” oraz zewnętrzne tablice informacyjne. Urzędy po zakończeniu projektu „Samorządowiec zDolnego Śląska” będą posługiwać się marką „Urząd zDolnego Śląska”, poświadczającą posiadanie kompetentnych i przeszkolonych kadr, w celach promocyjnych i marketingowych.

Przejdź na stronę projektu www.samorzodowiec.info

loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

eu