Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / Do przedszkola - realizowany
Do przedszkola - realizowany

HiRes (5).1

Realizację projektu: Do przedszkola, rozpoczęliśmy 1 stycznia 2013 r., we współpracy z gminami: Sierpc, Potworów i Bulkowo w Województwie Mazowieckim. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest niwelowanie gorszych szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkujących tereny wiejskie w wyżej wymienionych gminach. W miejscowościach Sudragi, Worowice, Włóki, Blichowo i Grabowa zostanie utworzonych 6 punktów przedszkolnych.

Punkty przedszkolne funkcjonują przez 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu w oparciu o tzw. Model Małego Przedszkola. Opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki wraz z osobami wspierającymi. Dzieci otrzymują edukację opartą na programie nauczania dla grup różnowiekowych zgodnym z podstawą programową MEN. Nauczycielki mają merytoryczne wsparcie opiekuna dydaktyczno-metodycznego. Nauczycielki wzięły również udział w warsztatach z zakresu równouprawnienia płci, które zostały przeprowadzone przez trenerkę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Dzięki temu są przygotowane do samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi na temat łamania stereotypów związanych z tradycyjnym postrzeganiem ról kobiety i mężczyzny w rodzinie.

Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwają psycholog i logopeda, którzy regularnie odwiedzają Małe Przedszkola i prowadzą z dziećmi zajęcia. Dal rodziców również przewidziano warsztaty z psychologiem i logopedą. Są oni aktywnie włączeni w proces rozwoju dzieci oraz w codzienne funkcjonowanie Małego Przedszkola.